Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 23/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023 về việc Thông qua việc Thành lập Văn phòng đại diện của GELEX tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 23/2023/GELEX/NQ-HĐQT ngày 20/07/2023 về việc Thông qua việc Thành lập Văn phòng đại diện của GELEX tại Thành phố Hồ Chí Minh (21/07/2023)