Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 23/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 về việc điều chỉnh chức danh phụ trách của Phó Tổng giám đốc

Nghị quyết số 23/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 về việc điều chỉnh chức danh phụ trách của Phó Tổng giám đốc (06/06/2024)