Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 24/2016 của HĐQT về việc bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội

Nghị quyết số 24/2016 của HĐQT về việc bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội (20/06/2016)