Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Tổng công ty CP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên

Nghị quyết số 26/2019 của HĐQT về việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Tổng công ty CP Thiết bị điện VN và các công ty thành viên (11/09/2019)