Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 28/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020

Nghị quyết số 28/2020/GELEX/NQ-HĐQT v/v Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (17/07/2020)