Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 30/2019 của HĐQT về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ

Nghị quyết số 30/2019 của HĐQT về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ (03/09/2019)