Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 35 của HĐQT về việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai vay vốn

Nghị quyết số 35 của HĐQT về việc Tổng Công ty bảo lãnh cho Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam và Công ty TNHH Cadivi Đồng Nai vay vốn (28/11/2019)