Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 36/2022/GELEX/NQ-HĐQT vv thực hiện Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần

Nghị quyết số 36/2022/GELEX/NQ-HĐQT vv thực hiện Phương án nhận chuyển nhượng cổ phần (27/12/2022)