Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 45/2020 về việc thế chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX ELECTRIC đối với trái phiếu phát hành năm 2020

Nghị quyết số 45/2020 về việc thế chấp cổ phần VGC để đảm bảo cho nghĩa vụ của GELEX ELECTRIC đối với trái phiếu phát hành năm 2020 (25/09/2020)