Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 53/2020 của HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin công bố:

Nghị quyết số 53/2020 của HĐQT về việc Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Trân trọng!