Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 58 thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan năm 2021

Nghị quyết số 58 thông qua việc Ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan năm 2021 (16/12/2020)