Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết về việc xử lý cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết của đợt chào bán CP ra công chúng năm 2016

Nghị quyết về việc xử lý cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết của đợt chào bán CP ra công chúng năm 2016