Báo cáo

Báo cáo

Nguyễn Thị Xuân Thanh – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 70.000 CP GEX

Nguyễn Thị Xuân Thanh – người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT – đã mua 70.000 CP GEX (02/03/2017)