Báo cáo

Báo cáo

Nghị quyết số 09/2024/GELEX/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 vv thực hiện các GD bảo đảm cho nghĩa vụ của một số Công ty con trong Hệ thống GELEX

Nghị quyết số 09/2024/GELEX/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 10/2024/GELEX/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 vv thực hiện các GD bảo đảm cho nghĩa vụ của một số Công ty con trong Hệ thống GELEX (27/02/2024)