Báo cáo

Báo cáo

NQ 33 về việc Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan

NQ 33 về việc Phê duyệt kế hoạch GELEX mua sắm tập trung vật tư, nguyên liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các Công ty thành viên và các giao dịch phát sinh liên quan (16/12/2023)