Báo cáo

Báo cáo

Quyết định phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGĐ thứ nhất của ông Nguyễn Đình Hùng

Quyết định phê duyệt Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGĐ thứ nhất của ông Nguyễn Đình Hùng (15/09/2017)