Báo cáo

Báo cáo

Quyết định số 11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Quyết định số 11/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (09/03/2018)