Báo cáo

Báo cáo

Quyết định số 18/2019 của HĐQT về việc Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Gelex Campuchia

Quyết định số 18/2019 của HĐQT về việc Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Gelex Campuchia (26/06/2019)