Báo cáo

Báo cáo

Quyết định số 19/2018 và 20/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Quyết định số 19/2018 và 20/2018 của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (31/08/2018)