Báo cáo

Báo cáo

Quyết định số 50844/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định số 50844/QĐ-CTHN-KK-XPVPHC của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (25/10/2022)