Báo cáo

Báo cáo

Quyết định số 83/2018/GELEX/QĐ- TGĐ về việc bán cổ phần VIHEM cho HEM

Quyết định số 83/2018/GELEX/QĐ- TGĐ về việc bán cổ phần VIHEM cho HEM (08/10/2018)