Báo cáo

Báo cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 55686/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC ngày 01/08/2023

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 55686/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC ngày 01/08/2023 (02/08/2023)