Báo cáo

Báo cáo

Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin công bố tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

  1. Nghị quyết của HĐQT duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập ban kiểm phiếu: Chi tiết trong tệp đính kèm
  2. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động: Chi tiết trong tệp đính kèm
  3. Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Chi tiết trong tệp đính kèm
  4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Chi tiết trong tệp đính kèm

Trân trọng!