Báo cáo

Báo cáo

TB ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua CP phát hành thêm (Ngày 10.10.2016)

TB ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua CP phát hành thêm (Ngày 10.10.2016) (10/10/2016)