Báo cáo

Báo cáo

TB phát hành cổ phiếu ra công chúng (ngày 7.10.2016)

TB phát hành cổ phiếu ra công chúng (ngày 7.10.2016) (07/10/2016)