Báo cáo

Báo cáo

TB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (ngày 15.06.2016)

TB về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2016 (ngày 15.06.2016) (15/06/2016)