Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 40.000.000 cổ phiếu VGC

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo bán 40.000.000 cổ phiếu VGC (24/09/2019)