Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 cổ phần THIBIDI)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Thông báo mua 23.600.000 cổ phần THIBIDI) (15/11/2016)