Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 24.242.245 cổ phiếu HEM

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, GELEX thông báo chuyển quyền sở hữu 24.242.245 cổ phiếu HEM (22/06/2018)