Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo mua 21.300.000 cổ phần STG)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (GELEX thông báo mua 21.300.000 cổ phần STG) (09/12/2016)