Báo cáo

Báo cáo

Thông báo giao dịch của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – TVHĐQT đăng ký mua 690.000 CP GEX

Thông báo giao dịch của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – TVHĐQT đăng ký mua 690.000 CP GEX (28/05/2019)