Báo cáo

Báo cáo

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng. (19/10/2016)