Báo cáo

Báo cáo

Thông báo số 23/2024/TB-GELEX về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông báo số 23/2024/TB-GELEX về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (25/01/2024)