Báo cáo

Báo cáo

Thông báo số 3366/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về việc đăng ký giao dịch trái phiếu GEX12101 và Thông báo số 3367/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu GEX12101

Thông báo số 3366/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về việc đăng ký giao dịch trái phiếu GEX12101 và Thông báo số 3367/TB-SGDHN ngày 05/10/2023 về Ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu GEX12101 (06/10/2023)