Báo cáo

Báo cáo

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐHĐCĐ 2022: GELEX ĐẶT KẾ HOẠCH LÃI HỢP NHẤT 2.618 TỶ ĐỒNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐHĐCĐ 2022: GELEX ĐẶT KẾ HOẠCH LÃI HỢP NHẤT 2.618 TỶ ĐỒNG (12/05/2022)