Báo cáo

Báo cáo

Thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VGC

Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam xin thông báo thủ tục chào mua công khai cổ phiếu VGC cụ thể như sau:

1. Công văn của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VGC của GELEX
2. Thông báo chào mua công khai cổ phiếu VGC
3. Hướng dẫn thủ tục thực hiện chào mua công khai cổ phiếu VGC
4. Mẫu giấy đăng ký bán cổ phiếu VGC
5. Mẫu giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu VGC

Trân trọng!