Báo cáo

Báo cáo

Tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022:

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
 2. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây;
 3. Chương trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
 4. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2022: Tại đây;
 5. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ: Tại đây;
 6. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022: Tại đây;
 7. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022: Tại đây;
 8. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán: Tại đây;
 9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Tại đây;
 10. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ kèm theo: Tại đây;
  10.1. Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi: Tại đây;
  10.2. Toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi: Tại đây;
  10.3. Toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi: Tại đây;
 11. Mẫu tờ phiếu biểu quyết: Tại đây;
 12. Dự thảo BBH ĐHĐCĐ: Tại đây;
 13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây;
 14. Hướng dẫn tham dự Đại hội: Tại đây;
 15. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm: Tại đây;
 16. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Tại đây;
 17. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Tại đây;
 18. Mẫu Giấy đề cử: Tại đây;
 19. Đơn tự ứng cử: Tại đây;
 20. Mẫu Sơ yếu lí lịch: Tại đây;
 21. Phiếu bầu cử: Tại đây;
 22. Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026: Tại đây;
 23. Sơ yếu lý lịch của ứng viên: Tại đây;

Trân trọng!