Báo cáo

Báo cáo

Tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX xin gửi tới Quý Cổ Đông tổng hợp toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ năm 2023:

 1. Nghị quyết số  07/2023/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc phê duyệt nội dung, chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 của GELEX: Tại đây
 2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Tại đây
 3. Giấy đăng ký tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Tại đây
 5. Giấy cam kết thay đổi thông tin cổ đông: Tại đây
 6. Danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ: Tại đây
 7. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023: Tại đây
 8. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023: Tại đây
 9. Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Tại đây
 10. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023: Tại đây
 11. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán: Tại đây
 12. Tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT: Tại đây
 13. Toàn văn Dự thảo Điều lệ GELEX sửa đổi tại ĐHĐCĐ 2023: Tại đây
 14. Báo cáo sử dụng vốn đã kiểm toán tính đến 28.02.2023: Tại đây
 15. Mẫu tờ Phiếu biểu quyết: Tại đây
 16. Mẫu tờ Thẻ biểu quyết: Tại đây
 17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây