Báo cáo

Báo cáo

Văn bản giải trình làm rõ thêm biến động lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 so với năm 2021

Văn bản giải trình làm rõ thêm biến động lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 so với năm 2021 (22/03/2023)