Báo cáo

Báo cáo

Văn bản số 381/2023/GELEX/TGĐ-TB ngày 25/12/2023 về việc Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Văn bản số 381/2023/GELEX/TGĐ-TB ngày 25/12/2023 về việc Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn (26/12/2023)