Báo cáo

Báo cáo

VIDEO Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Gelex năm 2022

Ngày 12/5/2022, Đại hội cổ đông của Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) đã được tổ chức thành công dưới hình thức trực tuyến. Năm 2021 mặc dù nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi Covid, GELEX đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.578 tỷ đồng, tăng 59,2% so với năm 2020, LNTT hợp nhất đạt 2.057 tỷ đồng, vượt kế hoạch 60% và tăng trưởng gần 72% so với năm 2020.

Tại đại hội GELEX đã thông qua kế hoạch năm 2022 là đạt 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng LNTT hợp nhất, tăng lần lượt 26% và 27,2% so với thực hiện 2021. Tập đoàn tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi thông qua hoạt động M&A.

Trân trọng.