Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

  1. Biên bản họp và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: Tại đây;
  2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ (12/05/2022): Tại đây;
  3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (12/05/2022): Tại đây;
  4. Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ (12/05/2022): Tại đây

Trân trọng!