Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của GELEX sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Tài liệu đại hội sửa đổi bổ sung:

 1. Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
 2. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm: Tại đây
 3. Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Tại đây;
 4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Tại đây;
 5. Mẫu Giấy đề cử: Tại đây;
 6. Đơn tự ứng cử: Tại đây;
 7. Mẫu Sơ yếu lí lịch: Tại đây;
 8. Chương trình ĐHĐCĐ sửa đổi: Tại đây;
 9. Phiếu biểu quyết sửa đổi: Tại đây
 10. Phiếu bầu cử: Tại đây;
 11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi: Tại đây
 12. Hướng dẫn tham dự Đại hội: Tại đây;

Các tài liệu còn lại không sửa đổi bổ sung, cổ đông vui lòng xem tại: Tại đây

Trân trọng!