Báo cáo

Báo cáo

Gelex CBTT tài liệu ĐH sửa đổi bổ sung

Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ Đông Tài liệu đại hội sửa đổi bổ sung:

   1. Nghị quyết số 20/2021/GELEX/NQ-HĐQT của HĐQT: Tại đây;
   2. Tờ trình của HĐQT V/v Ông Nguyễn Văn Tuấn được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải chào mua công khai: Tại đây;
   3. Sửa đổi Chương trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
   4. Sửa đổi Phiếu biểu quyết: Tại đây;
   5. Sửa đổi Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Tại đây;
   6. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
   7. Các tài liệu còn lại không sửa đổi bổ sung, cổ đông vui lòng xem tại: Tại đây;
 1. Trân trọng!