Báo cáo

Báo cáo

GELEX CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của GELEX sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex xin gửi tới Quý Cổ Đông Tài liệu đại hội sửa đổi bổ sung:

  1. Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ: Tại đây;
  2. Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ: Tại đây;
  3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi: Tại đây;
  4. Quy chế làm việc tại Đại hội sửa đổi: Tại đây;
  5. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT sửa đổi: Tại đây;
  6. Hướng dẫn tham dự Đại hội: Tại đây;

Các tài liệu còn lại không sửa đổi bổ sung, cổ đông vui lòng xem tại: Tại đâyTại đây.

Trân trọng!